Spracovanie osobných údajov

Informácia so spracovaním osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PRIHLÁSENÍ SA NA ODBER NEWSLETTERA

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Keners, s.r.o.

Moyzesova3, 811 05 Bratislava
IČO: 50327267
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 111575/B

S otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Poštou na adrese: Keners, s.r.o. Križkova 9, 811 04 Bratislava
Telefonicky: +421 2 49 999 277
E-mailom: ochrana.udajov@keners.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochrana.udajov@keners.sk

Na našej stránke www.keners.sk máte príležitosť prihlásiť sa na odber tzv. newslettera, v ktorom zasielame informácie o našich novinkách, ponukách, informácie o našej spoločnosti alebo iné obchodné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb (ďalej len „newsletter“).

Prihlásenie sa na odber newslettera je dobrovoľné.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na konkrétny účel.

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettera, ktorý obsahuje informácie o:

 • ponuke tovaru a služieb,
 • aktuálnych novinkách,
 • realizácii iných marketingových aktivít a prieskumov spoločnosti Keners (marketingová komunikácia),

Ak sa k odberu newslettera prihlásite, budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • a) Vašu e-mailovú adresu,
 • b) Vaše meno a priezvisko,
 • c) názov spoločnosti
 • d) informáciu o potvrdení Vášho súhlasu s odberom newslettera, ktorá bude okrem vyššie uvedených údajov obsahovať aj IP adresu, z ktorej ste sa prihlásili, čas prihlásenia a čas potvrdenia prihlásenia

Uvedením osobných údajov podľa písmena a) až c) v prihlasovacom formulári potvrdzujete, že sa jedná o Vaše údaje a e-mailovú adresu, ktorú používate a ku ktorej máte výlučný prístup.

Naša webstránka využíva tzv. double opt-in pre účely prihlásenia na odber newslettera. Prihlásenie na jeho odber je totiž potrebné potvrdiť osobitne kliknutím na akceptačný link uvedený v e-maile, ktorý Vám bude zaslaný obratom po prihlásení sa na odber newslettera. Uvedený proces je nastavený pre Vašu ochranu, aby ste mali istotu, že nikto Vašu e-mailovú adresu nezneužíva. Ak do 24 hodín odber newslettera týmto spôsobom nepotvrdíte, Vaše osobné údaje vymažeme a prestanú byť premetom spracúvania spoločnosťou Keners.

Newsletter Vám budeme zasielať prostredníctvom elektronickej pošty.
Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám a nebudú prenášané do tretej krajiny.
Vaše osobné údaje budú uchovávané do doby odvolania vášho súhlasu s ich spracúvaním.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať:

 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu Keners, s.r.o. Križkova 9, 811 04 Bratislava, alebo
 • e-mailom na adrese: ochrana.udajov@keners.sk

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať aj formou odhlásenia sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každom doručenom newsletteri.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania) podľa § 21 zákona;
 • (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných osobných údajov podľa § 22 zákona;
 • (iii) na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona;
 • (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona;
 • (v) na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 zákona;
 • (vi) namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 zákona;
 • (vii) podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.


Vaše osobné údaje nie sú a nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Svoje práva podľa bodov i) až vi) môžete uplatniť:

 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu Keners, s.r.o. Križkova 9, 811 04 Bratislava, alebo
 • e-mailom na adrese: ochrana.udajov@keners.sk

O nás

Keners s.r.o. je IoT integrátorom so zameraním na špecifické (B2B) segmenty všetkých sieťových odvetví ako energetika, vodárenstvo či teplárenstvo, ako aj riešenia v oblasti monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia s prekryvom do pôdohospodárstva.

Naše riešenia sa vyznačujú svojou špecifickosťou, kde realizujeme integráciu vysoko presných meracích systémov s vysielacím rádiom LPWAN.

Spoločnosť je držiteľom certifikátov kvality ISO 9001 a environmentu ISO 14001.

Keners s.r.o.
Mlynské Nivy 54
(budova Inforama)
821 05 Bratislava


IČO: 50327267
DIČ: 2120302811
IČ DPH: SK2120302811

keners [zavináč] keners.sk

Spracovanie osobných údajov